+30 2310 669 870
 

            

Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στην εθνική προσπάθεια ανασύστασης του υγιούς επιχειρηματικού ιστού της χώρας και προσέλκυσης περισσότερων Ελλήνων και ξένων ιδιωτών επενδυτών. Ο νόμος αποτελεί εξαιρετικά σημαντική τομή σε σχέση με τους αντίστοιχους νόμους του παρελθόντος, τόσο ως προς τη λογική που τον διέπει όσο και ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αναστροφής της ισχυρής τάσης αποεπένδυσης.
 
Με το νόμο επιδιώκεται η καθιέρωση ενός βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης με τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στη συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, με την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με την ενίσχυση των συνεργασιών και την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, καθώς και με την επανεκβιομηχάνιση της χώρας.
 
Όροι και Προϋποθέσεις Υπαγωγής
Χαρακτήρας κινήτρου
Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 
Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου - Αρχική επένδυση
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:  δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας , θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας , απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει
 
Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων (σε Ευρώ) 
Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 
Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000
Μικρές επιχειρήσεις: 150.000
Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000
 
Συμμετοχή φορέα στο κόστος
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει
είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
 
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 
 • Ατομική επιχείρηση , Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)
 • Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια (άρθρο 7)
 
Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γ.Α.Κ. 651/2014. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ 108612/2016 υπάρχει πλέον η δυνατότητα υπαγωγής και επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στις διατάξεις του Α.Ν.
 
Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου
Α. Με βάση τις διατάξεις του Γ.Α.Κ. οι τομείς: χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπηγίας (θα ζητηθεί εξαίρεση), μεταφορών και η συναφής υποδομή
Β. Δεν υπάγονται βάσει ΚΑΔ ή λόγω κάλυψής τους από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης προς αποφυγή επικαλύψεων, ενδεικτικά οι παρακάτω κλάδοι: Εμπόριο, Επιστημονική έρευνα, Εστίαση, Εκπαίδευση, Κατασκευές.
 
Είδη Ενισχύσεων
1. Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
2. Επιχορήγηση: δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 7 έτη
4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
5. Χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνειο)
6. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
7. Ταχεία αδειοδότηση
 
Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Οι Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου
α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
Κτηριακά (μέχρι 45% του συνόλου, 60% για τουριστικά, 70% για logistics, 80% για διατηρητέα), αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων
β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
Ή εναλλακτικά
γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
 
Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
 • Συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων 
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ 
 • Δαπάνες για cluster καινοτομίας
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 
Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για:
 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ 
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Μισθολογικό κόστος
Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 • Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)
 • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους καί έως 100.000ευρώ.
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης
Καθεστώτα
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εξειδικεύεται σε οκτώ επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, διαφορετικής το καθένα στόχευσης, μέσα από τα οποία θα υλοποιείται το έργο του.
1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
2. Γενική Επιχειρηματικότητα
3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
5. Συνέργειες και Δικτυώσεις
6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια - Αλυσίδες αξίας
8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
 
Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων 
Επενδυτικές δαπάνες που ενισχύονται
α) Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.
 
*Σημείωση: Από 01/01/2017 θα ισχύει αναθεωρημένος ΧΠΕ με εντάσεις ενίσχυσης 10% - 55%.
 
β) Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη
γ) Για τις δαπάνες επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, το ύψος ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι τις 500.000 βάσει του Κανονισμού 702/2014 της ΕΕ.
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5.000.000€, για κάθε επιχείρηση τα 10.000.000€ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων τα 20.000.000€
 
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
Κριτήρια μορφής/επίδοσης
Εξωστρεφείς: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους (δηλ. το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους) είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. 
 • Καινοτόμες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία (3) τελευταία
 • Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προβαίνουν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς 
 • Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία 
 • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 
 • Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής,
 • Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους 
 • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης προκήρυξης, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους
 
Γεωγραφικά κριτήρια
Επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) (εξαιρουμνων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης - Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή
επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, 
Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές
(453 Δημοτικές Ενότητες σε κάλυψη ποσοστού 43,8% του συνόλου της επικράτειας και 19,5% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας):
α. Ορεινή
β. Παραμεθόρια: Περιοχές σε απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,
γ. Νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων
δ. Περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού σε ποσοστό > 30%, το χρονικό διάστημα 2001- 2011
ε. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως:
Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το έμπειρο προσωπικό της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης στο 2310 669870 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top