+30 2310 669 870
 

            

Σάββατο, Απρίλιος 04, 2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2014-2020

Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας εστιάζεται στην Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μια βιώσιμη ύπαιθρο. Η συνολική στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων γενικών στρατηγικών στόχων (προτεραιοτήτων) που αφορούν:

  • Στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα.
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
  • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας.
  • Στην προώθηση πρωτοβουλιών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER.

 Το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

Μέτρο 1 "Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης"

Μέχρι σήμερα το Μέτρο 1 έχει υλοποιήσει τη Δράση 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»  και αφορούσε τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Υπομέτρο 3.1 "Συνεχιζόμενες πράξεις του Μέτρου 132 του ΠΑΑ 2007-2013.

Το συγκεκριμένο υπομέτρο αφορά στην ολοκλήρωση των εγκεκριμένων πράξεων που εντάχθηκαν στο Μέτρο 132: Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων κατά το ΠΑΑ 2007-2013. 

Υπομέτρο 4.2  "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν"

Το εν λόγω Υπομέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων όταν το παραγόμενο προϊόν είναι μη γεωργικό. Στόχος του, μεταξύ άλλων, είναι: 

  • η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
  • η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
  • η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας,
  • η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημα τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η παραγωγή και η διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων συμβάλλει μεταξύ των άλλων στην ενίσχυση των τοπικών αγορών και της τοπικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο.

 Ενισχυόμενες δράσεις: 

Δράση 4.2.2 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με  μη γεωργικό τελικό προϊόν. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ώς πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίηση τους.

Δράση 4.2.3 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες", όταν το τελικό προϊόν είναι μη γεωργικό. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ενισχύονται και αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες που επεξεργάζονται πρώτη ύλη εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, όταν το τελικό προϊόν είναι μη γεωργικό.

Υπομέτρο 4.3. Αφορά στη συνέχιση των δημόσιων έργων που δεν ολοκληρώθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Κάθε δήμος έχει υποβάλλει τα δικά του αιτήματα για υποβολή έργων στο εν λόγω υποέργο.

Υπομέτρο 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπομέτρο 6.4  "Συνεχιζόμενες πράξεις των μέτρων 311- 312- 313 του ΠΑΑ 2007-2013

Το συγκεκριμένο υπομέτρο στηρίζει την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων πράξεων για τα μέτρα 311-312 και 313 που αφορούν στα έτη 2010 και 2013. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτά αφορούσαν:

Μέτρο 311 " Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες" για τα έτη 2010 και 2013

Μέτρο 312 "Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων" για τα έτη 2010 και 2013

Μέτρο 313 " Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων" για τα έτη 2010 και 2013.

Μέτρο 7:  Το Μέτρο αφορά στα μεταφερόμενα έργα των Μέτρων 321, 322, 323 του Π.Α.Α. 2007- 2013.

Μέτρο 10: Γεωργοπεριβαλλοντικά και Περιβαλλοντικά Μέτρα.

Το εν λόγω Μέτρο αφορά σε μια σειρά δράσεων που συνεισφέρουν στην Προτεραιότητα 4 του ΠΑΑ 2014-2020 "Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία" και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

4α. Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων.

4β. Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

4γ. Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού.

Μέτρο 19. Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του CLLD LEADER (ΤΑΠΤΚοΚ- Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)

Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

Στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 μπορούν να υλοποιηθούν α) δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, και β) ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των παρεμβάσεων που εντάσσονται και υλοποιούνται μέσω των τοπικών προγραμμάτων συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής και είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο κάθε εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top