+30 2310 669 870
 

            

Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα

 

 

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

     
Τίτλος Σκοπός Περιοχή Δαπάνη/Επιχορήγηση Προθεσμία

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

Δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.
Ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια,  χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα.

Το είδος της ενίσχυσης μπορεί να είναι Φοροαπαλλαγή

 

Όλη η Ελλάδα 

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συνοπτικά, ανά μέγεθος επιχείρησης:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις: 10-35%,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις: 20-45%,

γ. Μικρές επιχειρήσεις: 40-55%.


2ος Κύκλος:

        Αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 15/2/2018
 Επενδυτικός Νόμος - Γενική Επιχειρηματικότητα

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων  επιχειρήσεων.

Είδη ενίσχυσης

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 

 Όλη η Ελλάδα

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συνοπτικά, ανά μέγεθος επιχείρησης:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις: 10-35%,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις: 20-45%,

γ. Μικρές επιχειρήσεις: 40-55%.

2ος Κύκλος:

Αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 15/2/2018

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Παρέχεται ένα πλήρες πλαίσιο κινήτρων αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.

Είδη ενισχύσεων

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • για τις Ειδικές Κατηγορίες: επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
Όλη η Ελλάδα

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συνοπτικά, ανά μέγεθος επιχείρησης:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις: 10-35%,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις: 20-45%,

γ. Μικρές επιχειρήσεις: 40-55%.

 

2ος Κύκλος:

Αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 15/2/2018 

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων άνω των 20.000.000 € και δημιουργούν δύο
τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
Όλη η Ελλάδα  Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επένδυσης. Αναλυτική αναφορά περιλαμβάνεται στο  ενημερωτικό έντυπο της δράσης

2ος Κύκλος:

Αναμένεται να ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει έως τις 15/2/2018 

Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.   Όλη η Ελλάδα

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συνοπτικά, ανά μέγεθος επιχείρησης:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις: 10-35%,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις: 20-45%,

γ. Μικρές επιχειρήσεις: 40-55%.

1ος Κύκλος:

Αναμένεται 

Συνέργειες και

δικτυώσεις

 Στόχος είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα clusters, και η διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.

Είδη ενισχύσεων

 • επιχορήγηση
 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Όλη η Ελλάδα 

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συνοπτικά, ανά μέγεθος επιχείρησης:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις: 10-35%,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις: 20-45%,

γ. Μικρές επιχειρήσεις: 40-55%.

 
 

1ος Κύκλος:

Αναμένεται 

 

Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες»-«Βιομηχανικά Υλικά»-«Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»

Δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Όλη η Ελλάδα   

Διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο 

 15/11/2017 εως 15/12/2017

 

Ολοκληρωμένα χωρικά 

και κλαδικά σχέδια -

αλυσίδες αξίας

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και cluster που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους  παραγωγικές αλυσίδες αξίας, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 8 φορέων.

 Όλη η Ελλάδα

Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Συνοπτικά, ανά μέγεθος επιχείρησης:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις: 10-35%,

β. Μεσαίες επιχειρήσεις: 20-45%,

γ. Μικρές επιχειρήσεις: 40-55%.

 
 

1ος Κύκλος:

Από 19/10/2016 έως 31/5/2017

 (έληξε)

2ος Κύκλος:

Αναμένεται

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών & αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όλη η Ελλάδα

 

5.000 ευρώ - 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. 

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 Β΄κύκλος :

1η περίοδος υποβολής:5.7.2017-9.8.2017

2η περίοδος υποβολής:6.9.2017-11.10.2017
3η περίοδος υποβολής:8.11.2017- 13.12.2017   

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ενίσχυση για τη δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Χρηματοδότηση 100%.

Όλη η Ελλάδα

20.000- 60.000 ευρώ ανά έργο

Αναμένεται ο Β' κύκλος 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού).

 Όλη η Ελλάδα

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€). 

Αναμένεται ο Β΄κύκλος 

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Χρηματοδότηση: 40%, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.
Όλη η Ελλάδα Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 80.000 € - 400.000 €, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.  Αναμένεται ο Β΄κύκλος 
 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

 

Η Δράση «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.

 

Όλη η Ελλάδα Αναμένεται Αναμένεται

Αναβάθμιση εταιριών franchise

 Αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Περιλαμβάνονται δαπάνες που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων των εταιριών franchise, τη μείωση του κόστους καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Χρηματοδότηση: 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
Όλη η Ελλάδα 30.000 - 200.000 ευρώ  Αναμένεται 

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

1. Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας
2. Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληρο-      φορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
3. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής & ασφάλειας      των χώρων
4. Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 
Χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων
40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 Όλη η Ελλάδα Αναμένεται  Αναμένεται 

Ενίσχυση νέων & υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του στις νέες αγορές

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) μέσα από δράσεις που αφορού

 • στη δημιουργία ή βελτίωση της υποδομής του ΦΚ* 
 • στη δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας 
 • στην ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών  
 • στην ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του ΣΣ από το ΦΚ 
 • στην ενίσχυση δράσεων διεύρυνσης των αγορών και της εξωστρέφειας των μελών του ΣΣ από το ΦΚ (συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.). 
 • στην από κοινού ανάπτυξη νέων κοινών ή συμπληρωματικών προϊόντων, μεθόδων επεξεργασίας, καινοτομικών ή μη, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας στο πλαίσιο συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του ΣΣ ή μελών του ΣΣ και του ΦΚ.

ΦΚ* :ΜΜΕ οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της οποίας δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν όλα τα νομικά πρόσωπα-μέλη του ΣΣ.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

50% των επιλέξιμων δαπανών

 

Χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ. 
Όλη η Ελλάδα 100.000- 2.500.000 ευρώ  Αναμένεται
 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 
Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων
Ποσοστό επιχορήγησης 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.
Όλη η Ελλάδα  250.000 - 2.500.000€. Αναμένεται 

Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων για  ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

 
Τα ποσοστά χρηματοδότησης καθορίζονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια, το είδος της επενδυτικής δαπάνης, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.
Όλη η Ελλάδα
 
 
250.000 - 3.000.000 €. 
 
 
 Αναμένεται

Επιχειρούμε έξω 

 

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30.000€ έως και 250.000€. ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%.

 

Όλη η Ελλάδα 30.000- 250.000Ε  Έναρξη υποβολών 8/1/2018 και θα διαρκέσει έως την κάλυψη του προϋπολογισμού της δράσης

Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους > των 45 ετών.
Ειδικότερα, παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους, που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που κατέχουν.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 65%.

Όλη η Ελλάδα   15.000€ - 60.000€. Αναμένεται 
Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές.

Τρια είδη παρεμβάσεων:

Α. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Β. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Γ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης και ανά παρέμβαση, ως εξής:

Α. Έρευνα και Ανάπτυξη από 35 έως 80%,

Β. Συμπράξεις από 25 έως 80%,

Γ. Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων  από 25 έως 70%.

 

 Όλη η Ελλάδα

Τα όρια των προϋπολογισμών έχουν ως εξής:

Α. Έρευνα και Ανάπτυξη

  - 200.000€ για μία επιχείρηση

  - 350.000€ για δύο επιχειρήσεις

  - 450.000€ για τρεις επιχειρήσεις

  - 500.000€ για 4 και άνω  

     επιχειρήσεις

Β. Συμπράξεις  μέχρι 1.000.000€,

Γ. Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων μέχρι                  2.000.000€.

 
       

1ος Κύκλος:

Από 23/3/2017 έως 15/6/2017

(έληξε)

 

2ος Κύκλος:

Αναμένεται να ανοίξει τον Απρίλιο του 2018

 
Καινοτόμες συνεργατικές συστάδες επιχειρήσεων στους τομείς της RIS3 (Innovation Clusters)

 

Eνίσχυση ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημιουργίας και υποστήριξης καινοτομικών συνεργατικών συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας
Όλη η Ελλάδα 

Ο προϋπολογισμός των έργων και τα ποσοστά χρηματοδότησης θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της δράσης.

 Αναμένεται
Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence)
Χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν.
Απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά καινοτομική δραστηριότητα και είναι βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης.
 
 Όλη η Ελλάδα Ο προϋπολογισμός των έργων και τα ποσοστά χρηματοδότησης θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της δράσης    Αναμένεται
Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων & καινοτόμων ιδεών (Τεχνοβλαστοί start-up-Spin Off/ Spin Out)
Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις,
ερευνητές των ανωτέρω φορέων, καθώς και από ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση / εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.
 
 
Όλη η Ελλάδα  Ο προϋπολογισμός των έργων και τα ποσοστά χρηματοδότησης θα ανακοινωθούν με τη δημοσίευση της δράσης     Αναμένεται
 Μέτρο 123Α "Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων" Ενίσχυση της μεταποίησης και  εμπορίας γεωργικών προϊόντων που ανήκουν στις κατηγορίες: κρέας, γάλα, αυγά- πουλερικά, μέλι, σηροτροφία και άλλα είδη, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Όλη η Ελλάδα από 100.000 ευρώ/ έως 65%    Αναμένεται
Μέτρο 112 " Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"  Παροχή κινήτρων που θα διευκολύνουν την αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου. Όλη η Ελλάδα από 10.000 έως 20.000 ευρώ  Αναμένεται

Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020

Μέτρο 3.2.2 -  Παραγωγικές επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες

Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, στη διαφοροποίηση των προϊόντων και των εκτρεφόμενων ειδών αλλά και στον εκσυγχρονισμό των υδατοκαλλιεργειών.  

Όλη η Ελλάδα 

20.000 ευρώ - 5.000.000 ευρώ

 Από 10/10/2017 έως  10/1/2018

Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020

Μέτρο 4.2.4 Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των υδατοκαλλιεργειών αλλά και σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 Όλη η Ελλάδα 20.000 ευρώ - 5.000.000 ευρώ  Από 10/10/2017 έως  10/1/2018 

 

Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 3.1.22– Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων

 

 Αφορά επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα αλλά και  επενδύσεις επί του σκάφους που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.   Όλη η Ελλάδα Άνω των 2.000.000 ευρώ  Από 10/10/2017 έως  10/1/2018  

 

Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

 Αφορά την ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, επέκταση υφισταμένων, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων μεταποίησης αλιευμάτων.  Όλη η Ελλάδα  Από 20.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ  Από 23/10/2017 έως  18/1/2018  

Ε.Π. Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 3.1.8 – Υγεία και ασφάλεια 

Αφορά σε έργα βελτίωσης της ασφάλειας των αλιέων επί του των αλιευτικών σκαφών.των συνθηκών υγείας και υγιεινής και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.  Όλη η Ελλάδα Ελάχιστο ύψος επενδύσεων 2.000 ευρώ Από 10/10/2017 έως  10/1/2018  

Ε.Π. Αλίεια & Θάλασσα 2014-2020

Μέτρο 4.1.20: «Ενεργειακή  απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διευρυνση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

 

 Αφορά σε βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους, του συστήματος πρόωσης του σκάφους, αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός, μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας, ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης καθώς και μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολης των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακη απόδοση των αλιευτικών σκαφών.  Όλη η Ελλάδα  Ελάχιστο ύψος επενδύσεων 2.000 ευρώ  Από 10/10/2017 έως  10/1/2018  

 

 
Δείτε τα Ολοκληρωμένα Επιδοτούμενα Προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 
Δείτε τα Ολοκληρωμένα Επιδοτούμενα Προγράμματα μέσω του ΠΑΑ 2014- 2020
 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top