Διεύθυνση Επενδυτικών Προγραμμάτων

  • Εκτύπωση

Οι υπηρεσίες της EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣαπευθύνονται σε όλα τα μεγέλη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η EPSILON - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣπροσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, εντάσσοντάς τα σε κάποια από τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναπτυξιακών Κινήτρων και Εκσυγχρονισμού (Αναπτυξιακός Νόμος, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Περιφερειακά Προγράμματα).

Τα βήματα τα οποία ακολουθούνται για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μίας επενδυτικής πρωτοβουλίας είναι τα εξής:

  • Παροχή γενικών επιχειρηματικών και επιχειρησιακών συμβουλών

  • Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης των εν δυνάμει επενδύσεων

  • Διερεύνηση και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα (χρηματοδοτήσεις, τραπεζικά προϊόντα)

  • Έλεγχος της θεσμικής συμβατότητας των επενδυτικών προθέσεων

  • Παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς για την λήψη της βέλτιστης απόφασης σχετικά με την επιλογή του τόπου εγκατάστασης

  • Έλεγχο σκοπιμότητας - βιωσιμότητας των επενδυτικών πρωτοβουλιών

  • Έλεγχος διαδικασιών και αδειοδότηση για την ίδρυση της επιχείρησης

  • Καθοδήγηση και ένταξη επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητάς τους