+30 2310 669 870
 
Σάββατο, Απρίλιος 04, 2020

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020 και στον Άξονα 03Σ "Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)", οι Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης συνεργάσθηκαν με το Δήμο Λέρου για την υποβολή πρότασης προϋπολογισμού ύψους 2.014.800 ευρώ για την επανάχρηση του εμβληματικού κτιρίου της Υπαίθριας Αγοράς στο Λακκί της Λέρου ώς Διαδραστικό Μουσείο Αγροδιατροφής, ακολουθώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των τοπικών προϊόντων μέσα από δράσεις τουρισμού.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πράξης, η επιστημονική ομάδα της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης και η εταιρία KAAF ARCHITECTS συνεργάσθηκαν για την επιτυχή υποβολή του φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης που εκτός από την ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών περιελάμβανε φυτοτεχνική μελέτη αλλά και λεπτομερή μουσειολογική μελέτη . Το έργο έχει εγκριθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης...

Στο πλαίσιο του έργου "Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής Δήμου Δεσκάτης, για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου εναλλακτικών μορφών τουρισμού" η Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης πρότεινε ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρεμβάσεων για δύο τοποθεσίες στο Φράγμα Ιλαρίωνα και συγκεκριμένα τις περιοχές Αγίου Αθανασίου (Δ.Δ. Δήμητρα, Δημοτική Ενότητα Χασίων) και Παλιουριάς.

 Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις , ο Δήμος Δεσκάτης επιχειρεί να δημιουργήσει το πεδίο ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα από ένα ιδιαίτερα καινοτόμο τουριστικό προϊόν σε εθνικό επίπεδο και μέσα από μοναδικές παραλίμνιες διαδρομές γύρω από το Φράγμα του Ιλαρίωνα που βασίζονται σε ξεχωριστές παρεμβάσεις όπως το " Αμφίβιο Πάρκο" και το Βιωματικό Πάρκο Νερού.

Με την ολοκλήρωση των προτάσεων της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης, ο Δήμος Δεσκάτης είναι έτοιμος να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης των εν λόγω παρεμβάσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:12

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Γράφτηκε από

Η Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (κατά προτεραιότητα)

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31/01/2020. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης».

Διαβάστε περισσότερα στον Συνοπτικό Οδηγό του Προγράμματος που ακολουθεί...

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:10

Ισολογισμός 2018

Γράφτηκε από

Ισολογισμός 2018

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:09

Ισολογισμός 2017

Γράφτηκε από

Ισολογισμός 2017

Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 08:02

Ισολογισμός 2016

Γράφτηκε από

Ισολογισμός 2016

Το  πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
 • απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

  Από τη δράση αποκλείονται:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ - 200.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 50% έως 65% .

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,  χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή/και την επέκταση της παραγωγικές δραστηριότητας. Επίσης, περιλαμβάνεται εξοπλισμός για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, εξοπλισμό για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών καθώς επίσης και προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων εντός των ευρύτερων εγκαταστάσεων της επιχείρησης καθώς επίσης και εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας

Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντωνΣτην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός της ΕΕ (CE, EN 15088, EN 998-2, EN 1090-1) καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ ΕΝ ISO45001, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000) κ.α.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και δαπάνες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία  πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος καθώς επίσης και απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας- ετικέτας- branding
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας ή εταιρικής ταυτότητας 
 
Ψηφιακή Προβολή
Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κόστη προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (email marketing, newsletter campaign, web banners κ.α.)
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Τεχνικές Μελέτες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες μηχανικού καθώς και υπηρεσίες για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 
Μεταφορικά Μέσα
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά μεταφορικού μέσου αλλά και μετατροπή επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκινητήρα/ βενζινοκινητήρα σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/ βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG)
 
Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες για νέο προσωπικό μέχρι 2 ΕΜΕ.

 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ξεκινάει στις 20/2/2019 και θα διαρκέσει έως την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Η δράση έχει στόχο να ενισχύσει ολοκληρωμένα προγράμματα δημιουργίας και υποστήριξης καινοτομικών συνεργατικών συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.
 
Στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των συστάδων μπορεί να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), λειτουργική, οργανωτική καινοτομία (system level), κλπ.
 
Στο πλαίσιο της δράσης, αρχικά θα εντοπισθούν δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός φορέα αρωγού. Τα εν λόγω δίκτυα θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία αλλά και τις δυνατότητες μετεξέλιξης σε καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων στους θεματικούς τομείς της RIS3 στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με πεδία εξειδίκευσης εκείνα που προκύπτουν μέσω των διαδικασιών της επιχειρηματικής ανακάλυψης της Εθνικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 
Η δράση θα αναπτυχθεί σε δυο στάδια:
Κατά το 1ο στάδιο υποβάλλονται από τον φορέα αρωγό επιχειρησιακά σχέδια (business plan), στα οποία συμμετέχουν δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, στους παραπάνω τομείς της Εθνικής Στρατηγικής. Μετά από αξιολόγηση οι προτάσεις που θα προκριθούν, εντάσσονται για χρηματοδότηση σε ότι αφορά την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης λειτουργίας του φορέα αρωγού προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη της συστάδας. Ο αριθμός των προτάσεων προς έγκριση θα εξαρτάται από το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων, σε σχέση και με τους προϋπολογισμούς των επιχειρησιακών σχεδίων που θα κατατεθούν.
Κατά το 2ο στάδιο και μετά από αξιολόγηση, σε όλες εκείνες τις καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων, που θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση του 1ου Σταδίου θα δοθεί δυνατότητα χρηματοδότησης περαιτέρω δράσεων των συστάδων επιχειρήσεων, δυνητικά και σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και εφαρμογών, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.
 
Δυνητικοί δικαιούχοι
Επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη.
 
 
Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 12:27

Επιχειρούμε έξω

Γράφτηκε από

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης ξεκινάει στις 8 Ιανουαρίου του 2018 και η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές εταιρείες που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και έχουν κλείσει ήδη μια δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, ενώ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία - Φάρμακα

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στη συμμετοχή των εταιρειών αυτών σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :
  • Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση
  • Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης
  • Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση

Δημόσια

Επιχορήγηση

Ιδιωτική

Συμμετοχή

Μέχρι 20.000€ ανά Έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ.

50% με ανώτατο ποσό τις 10.000€

Τουλάχιστον 50%

Μέχρι 35.000€ ανά Έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ.

50% με ανώτατο ποσό τις 17.500€

Τουλάχιστον 50%

Μέχρι 50.000€ ανά Έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

50% με ανώτατο ποσό τις 25.000€

Τουλάχιστον 50%

Μέχρι 3.000€ στις περιπτώσεις συμμετοχής σε Επιχειρηματική Αποστολή

50% με ανώτατο ποσό τις 1.500€

Τουλάχιστον 50%

Προϋπολογισμός Διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου

Δημόσια

Επιχορήγηση

Ιδιωτική

Συμμετοχή

Μέχρι 1.000€ για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Έως 50% με ανώτατο το

ποσό των 500 €

Τουλάχιστον 50%

Κάθε εταιρεία δύναται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης έως 100.000 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 24 μήνες
 
Η εταιρεία «Epsilon ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έχοντας μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων εντασσόμενα σε Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠΑνΕΚ, δύναται να αναλάβει τόσο την άρτια και έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου υποβολής όσο και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, εντάσσοντας την αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες στις επιλέξιμες δαπάνες της πρότασης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 669870 ή ηλεκτρονικά, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top