+30 2310 669 870
 
Τετάρτη, Ιανουάριος 19, 2022

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων

by / Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 / Κατηγορία ΕΣΠΑ 2014-2020

Το  πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων - κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
  • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  • απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
  • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
  • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

  Από τη δράση αποκλείονται:

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000,00€ - 200.000,00€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται από 50% έως 65% .

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,  χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ή/και την επέκταση της παραγωγικές δραστηριότητας. Επίσης, περιλαμβάνεται εξοπλισμός για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, εξοπλισμό για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών καθώς επίσης και προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων εντός των ευρύτερων εγκαταστάσεων της επιχείρησης καθώς επίσης και εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας

Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντωνΣτην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός της ΕΕ (CE, EN 15088, EN 998-2, EN 1090-1) καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ ΕΝ ISO45001, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000) κ.α.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και δαπάνες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία  πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος καθώς επίσης και απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 
Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας- ετικέτας- branding
Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας ή εταιρικής ταυτότητας 
 
Ψηφιακή Προβολή
Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κόστη προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων καθώς και υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (email marketing, newsletter campaign, web banners κ.α.)
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες- Τεχνικές Μελέτες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες μηχανικού καθώς και υπηρεσίες για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 
Μεταφορικά Μέσα
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά μεταφορικού μέσου αλλά και μετατροπή επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκινητήρα/ βενζινοκινητήρα σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/ βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG) ή υγραερίου (LPG)
 
Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες για νέο προσωπικό μέχρι 2 ΕΜΕ.

 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής ξεκινάει στις 20/2/2019 και θα διαρκέσει έως την κάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top