+30 2310 669 870
 
Παρασκευή, Νοέμβριος 15, 2019

Μέτρο 123Α - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Κύριο
/ Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 /

Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Το «ΜΕΤΡΟ 123Α   Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊοντων» αποτελεί μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος  Μπαλτατζής», και συγκεκριμένα του Άξονα 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και δασοκομίας του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αφορά σε όλη την Ελλάδα και πρόκειται να διαρκέσει έως το 2015.

Η 3η πρόσκληση του Μέτρου 123Α ανακοινώθηκε επίσημα στις 30/12/2013

 Στόχος

 • Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσονται επενδύσεις που:

  α)  βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων (Παράρτημα Ι), συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους.

  Καθώς και

  β) κατά το πλείστον συμβάλλουν:

  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής
  • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων
  • στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης “νησιωτικό” ή “ορεινό”, φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές
  • στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή
  • στη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης των ζώων
  • στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα γεωργικά
  • προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΟΑ.

 

Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ)

1. Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις σφαγείων, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).

2. Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.

3. Αυγά – Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.

4. Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.

5. Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.

6. Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.

7. Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.

8. Οίνος, με επενδύσεις για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, συγχωνεύσεις οινοποιείων.

9. Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.

10. Άνθη, με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.

11. Ζωοτροφές, με επενδύσεις, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.

12. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

13.Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.


Δικαιούχοι

 • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.
 • επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Συνοπτικό Οδηγό του Προγράμματος που επισυνάπτεται.
 

 

Ποσοστό Επιδότησης Επενδυτικών Σχεδίων

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής,

ενισχύονται µε:

 • 50% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο σύγκλισης.
 • 40% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο µη σύγκλισης.
 •  65% του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού  (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93.

Οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκατ. Ευρώ, ενισχύονται µε  το μισό του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύµφωνα µε το παράρτημα του Καν. 1698/2005.

Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς  το μέγιστο ποσοστό στήριξης, στο έδαφος των  μικρών νησιών του Αιγαίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Συνοπτικό Οδηγό που επισυνάπτεται.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεστούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και μετά. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε:

 

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού  πληροφορικής καθώς και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το  χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων µόνο για τα νησιά  του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
 • Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ
 •  Έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
 • Την αγορά οχημάτων για  τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων µε προδιαγραφές σύμφωνες µε την  κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 και Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και  άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 •  Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον  αφορούν επιλέξιµες δαπάνες.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι 50.000 ευρώ.
 •  Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
 •  Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισµού – συμπλήρωσης  υφιστάμενης  σφαγειοτεχνικής  υποδοµής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου µε βάση κοινοτική κλίµακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη η προμήθεια µηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύµφωνα µε τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/ΕΟΚ και  της 25ης /10/10 αριθ. 2010/642/ΕΕ.

Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικήςυποβολής της αίτησης ενίσχυσης , η οποία θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών. Οι μόνες δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης,  και είναι επιλέξιµες περιλαμβάνουν τις  δαπάνες για την διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, προπαρασκευαστικών µελετών (εδαφοτεχνική, προστασία περιβάλλοντος κλπ), µελετών κατασκευής (αρχιτεκτονική, στατική μελέτη κλπ), των δαπανών της οικονομοτεχνικής μελέτης, δαπανών γεώτρησης και εργασίες διαμόρφωσης και περίφραξης οικοπέδου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης πρόσκλησης του μέτρου για το ΠΑΑ 2007−2013).

Υποβολή Προτάσεων:

Υποβολή προτάσεων από 30.12.2013 μέχρι εξαντλήσεων των αποθεμάτων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 • Προυπολογισμός Επιχειρήσεων: 50.000-75.000, 75.000-100.000, 100.000-125.000
 • Επιλεξιμότητα Δαπανών: Μηχανολογικός & Εργαστηριακός εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 106, Άνω Ηλιούπολη

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 2310 669.870
Fax: +30 2310 669.870
Site: http://www.epsilondev.gr


Scroll to top